Artem Shira

Vice President

Dmytro Tesla

President

Lyudmila Mishchuk

Фінансовий консультант