Dmytro Tesla

President

Artem Shira

Vice President

Lyudmila Mishchuk

Фінансовий консультант