Lyudmila Mishchuk

Фінансовий консультант

Dmytro Tesla

President

Artem Shira

Vice President